Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#246 closed defect (fixed)

несъгласуван род в настройките на обект в nautilus

Reported by: zbrox Owned by: kaladan
Priority: normal Component: nautilus
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Когато не е ясно, когато даден обеккт е променян или достъпван в полетата за това се изписва "неизвестен". Не е съгласувано това по род със съответните "Променян" или "Достъпван". Може да е "неизвестно кога" или нещо подобно.

Attachments (1)

nautilus-neizvesten.png (28.5 KB) - added by zbrox 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (2)

Changed 17 years ago by zbrox

Attachment: nautilus-neizvesten.png added

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: newclosed

Грешката е поправена в редакция [304]. Поздрави.

Note: See TracTickets for help on using tickets.