Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#245 closed defect (fixed)

Прекалено дълъг низ в меню на Nautilus

Reported by: zbrox Owned by: kaladan
Priority: normal Component: nautilus
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

В менюто "Изглед" на Nautilus всички елементи са сравнително еднакво дълги, с изключение на един. Ако този елемент бъде намален, менюто ще стане доста по-тясно отколкото е сега. А и низът е ненужно дълъг. Сега е "Възстановяване на преглед с подразбиращи се стойности". Дългичко, нали? Може да е по-простото "Преглед по подразбиране", или "Стандартен преглед", или нещо подобно. Слушаме предложенията! Приложил съм снимка, за да е по-визуално :)

Attachments (1)

nautilus-izgled-dylygniz.png (16.7 KB) - added by zbrox 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (2)

Changed 17 years ago by zbrox

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: newclosed

Грешката е поправена в редакция [304]. Поздрави.

Note: See TracTickets for help on using tickets.