Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#244 closed defect (fixed)

неконсистентност между заглавие на прозорец и отварящия го бутон

Reported by: zbrox Owned by: kaladan
Priority: normal Component: nautilus
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

В информацията за даден файл или обект в Nautilus, в главния раздел има бутон "Избор на друга икона...". Прозорецът, който се отваря се казва "Избиране на икона". Трябва да се уеднаквят.

Attachments (1)

nautilus-izbor-izbirane-ikoni.png (41.9 KB) - added by zbrox 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (3)

Changed 17 years ago by zbrox

comment:1 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Аз не виждам проблем - бутонът е "избор на друга икона", защото в прозореца, в който се появява, вече има някаква икона. А пък новият прозорец, който се отваря, чисто и просто си е за избор на икона наистина.

На мен ми звучи логично.

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: newclosed

Грешката е поправена в редакция [304]. Поздрави.

Note: See TracTickets for help on using tickets.