Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#243 closed defect (fixed)

неконсистентност при избора на изгледа в страничната лента на nautilus

Reported by: zbrox Owned by: kaladan
Priority: normal Component: nautilus
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Възможните опции там са само съществителни имена - "Места", "Информация", "История", "Бележки", "Емблеми" - с изключение на "Дървовиден". Доста дървено звучи. Трябва да се приведе в същия формат като другите. Може би нещо от рода на "Структура" или "Папки"...?

Attachments (1)

nautilus-dyrvoviden.png (6.3 KB) - added by zbrox 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (2)

Changed 17 years ago by zbrox

Attachment: nautilus-dyrvoviden.png added

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: newclosed

Грешката е поправена в редакция [304]. Поздрави.

Note: See TracTickets for help on using tickets.