Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#242 closed defect (fixed)

"Изчистване" в "Фонове и емблеми" на Nautilus

Reported by: zbrox Owned by: kaladan
Priority: normal Component: nautilus
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

За да се сложи дадена плочка като фон на Nautilus, човек трябва да я избере от списъка, да я хване и да я изтегли върху даден прозорец. Работейки така си мисля, че изчистване е по-подходящо да бъде "Без фон". Кажете вие какво мислите.

Attachments (1)

nautilus-Фонове и емблеми.png (71.1 KB) - added by zbrox 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (2)

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: newclosed

Грешката е поправена в редакция [304]. Поздрави.

Note: See TracTickets for help on using tickets.