Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#241 closed defect (fixed)

Неестествено звучи това...

Reported by: zbrox Owned by: kaladan
Priority: normal Component: nautilus
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

В прозореца "Свързване със сървър", низът за допълнителната и незадължнителна информация е преведен като "Опционална информация". Определено звучи неестествено. Предложения?

Attachments (1)

nautilus-Свързване със сървър.png (14.2 KB) - added by zbrox 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (3)

comment:1 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

"Допълнителни данни" - така според мен май е най-добре...?

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: newclosed

Грешката е поправена в редакция [304]. Поздрави.

Note: See TracTickets for help on using tickets.