Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#24 closed defect (fixed)

Неправилен превод на "Exit" в GIMP

Reported by: kaladan Owned by: tech_noir
Priority: high Component: gimp
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Според спецификациите за превод на GNOME, Exit се превежда като "Спиране на програмата", вместо "Изход" или "Изход от програмата".

Attachments (1)

gimp_exit.jpg (18.7 KB) - added by kaladan 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (5)

Changed 17 years ago by kaladan

Attachment: gimp_exit.jpg added

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Това е малко спорно - самата икона е врата ;-)

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Спорихме за вратата, изхода и тн и накрая решихме да е "Спиране на програмата". Приехме го за спецификация. Лично аз много държа именно на този превод.

comment:3 Changed 17 years ago by yavorescu

Значи ще трябва да коригирам всички мои преводи.

comment:4 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: newclosed

Поправено, където е възможно.

Note: See TracTickets for help on using tickets.