Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#238 closed defect (fixed)

малък gnome-about-me - много грешки #6

Reported by: zbrox Owned by: kaladan
Priority: normal Component: gnome control center
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Името на първия, показвания при стартиране на gnome-about-me, раздел е "Връзка". Там е информацията за всички форми на контакт на потребителя. Не мисля, че "Връзка" е много удачно, заради това, че тази дума се използва принципно за "link". Може "за контакт" или "за връзка". Предложения?

Attachments (1)

gnome-about-me-vryzka.png (8.9 KB) - added by zbrox 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (2)

Changed 17 years ago by zbrox

Attachment: gnome-about-me-vryzka.png added

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: newclosed

Грешката е поправена в редакция [305]. Поздрави.

Note: See TracTickets for help on using tickets.