Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#232 closed defect (fixed)

неконсистентност при опциите за търсене

Reported by: zbrox Owned by: kaladan
Priority: normal Component: gnome-utils
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

При опциите за търсене има неконсистентност. В повечето случаи твърденията са като изречения. Пример: "Съдържа текста:" или "Името не съдържа:". След опцията се попълва дадена стойност и така се получават сякаш изречения, набор от твърдения, на които трябва да отговаря търсенето. Някои от опциите обаче имат напълно различен стил и то доста объркан. Погледнете снимката. Предлагам да се приведат във формата, който споменах горе.

Attachments (2)

.2 (0 bytes) - added by zbrox 17 years ago.
find.png (5.7 KB) - added by zbrox 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (3)

Changed 17 years ago by zbrox

Attachment: .2 added

Changed 17 years ago by zbrox

Attachment: find.png added

comment:1 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.