Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#23 closed defect (fixed)

Подобрение на превода на Настройки > Лента с инструменти > Скриване

Reported by: kaladan Owned by: yavorescu
Priority: normal Component: synaptic
Severity: trivial Keywords:
Cc:

Description

В момента "Скриване" е твърде кратък превод. Според мен може да бъде преведено по-описателно. Например: "Скриване на лентата с инструменти" или пък "Скриване на лентата". Друг компромисен вариант е от "Скриване" да стане "Скрита".

Attachments (1)

synaptic_toolbar_hide.jpg (26.1 KB) - added by kaladan 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (5)

Changed 17 years ago by kaladan

Attachment: synaptic_toolbar_hide.jpg added

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Severity: normaltrivial

Според мен, след като се намира в подменюто "Лента с инструменти" описателният превод е напълно излишен. Дали да е "Скриване" или "Скрита"? Честно казано, не знам...

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Нека да е "Скрита"

comment:3 Changed 17 years ago by yavorescu

Status: newassigned

comment:4 Changed 17 years ago by yavorescu

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Коригирано в [27].

Note: See TracTickets for help on using tickets.