Opened 17 years ago

Closed 7 years ago

#229 closed defect (wontfix)

Грешен превод на "съдържание" в GnomeBaker

Reported by: kaladan Owned by: kaladan
Priority: normal Component: gnomebaker
Severity: major Keywords:
Cc:

Description

Явно низът за съдържанието на диска с данни, който трябва да бъде записан се взима от GTK, а там според спецификацията "Contents" се превежда като "Потребителско ръководство". Според мен идеята да се спести един низ и да се използва друг, различен смислово низ е доста лоша, но за съжаление поправката на тази грешка зависи от разработчиците на програмата. Затова отварям тази грешка тук, като ще изпратя този билет на Милен Джумеров, който е един от разработчиците на тази програма.

Attachments (1)

gnomebaker-contents.png (47.1 KB) - added by kaladan 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (7)

Changed 17 years ago by kaladan

Attachment: gnomebaker-contents.png added

comment:1 Changed 17 years ago by Milen Dzhumerov

Здравей Каладане,

След като проверих CVS излиза, че самия низ е преведен като "Потребителско ръководство". За справка:

#: src/datacd.c:493 gnomebaker.glade:329
msgid "Contents"
msgstr "Потребителско ръководство"

Линк към самият файл от HEAD.

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Да, но това не е ли низа за Help >> Contents ?

comment:3 Changed 17 years ago by Milen Dzhumerov

Низът се използва на две места, едното в datacd.c:493, което е точно това, което е илюстрирано на закаченото PNG.

	/* First column which has an icon renderer and a text renderer packed in */
    GtkTreeViewColumn *col = gtk_tree_view_column_new();
    gtk_tree_view_column_set_resizable(col, TRUE);
    gtk_tree_view_column_set_title(col, _("Contents")); // Скрийншота показва това
    GtkCellRenderer *renderer = gtk_cell_renderer_pixbuf_new();

Второто място е точно това, което казваш "Да, но това не е ли низа за Help >> Contents ?". Като се замисля, не знам как ще се реши този проблем, защото на български трябва да се използва различен превод спрямо контекста, а на английски само една. Предложения?

comment:4 Changed 17 years ago by kaladan

Ами, най-лесното е ще за тази програма да наруша нашата спецификация. Ще поправя низа на "Съдържание" и готово. Но това не е много елегантно решение. Все пак ако наистина няма решение на проблема ще го направя.

comment:5 Changed 17 years ago by Milen Dzhumerov

Еми изглежда стигнахме до бъг/неточност в самата система за локализиране, а именно задаване на различен превод на един и същи низ според контекста. Аз не виждам друго решение освен да нарушиш спецификацията. Или може да се прати писмо до авторите на gettext да видим дали те имат решение на споменатата по-горе неточност.

comment:6 Changed 7 years ago by Александър Шопов

Resolution: wontfix
Status: newclosed

gnome-baker не се обновява от над 3 години

Note: See TracTickets for help on using tickets.