Opened 17 years ago

Closed 15 years ago

#226 closed defect (fixed)

gnome-system-tools: NTP услугата (proftpd) в services-admin

Reported by: Дамян Иванов Owned by: kaladan
Priority: normal Component: gnome-system-tools
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Привет,

На машината си имам инсталиран и стартиран ProFTPd. Когато стартирам Работна среда — Аминистрация на системата — Услуги, редът за ProFTPd изглежда така:

  [x] (иконка) NTP услугата (proftpd)
               Споделяне на файлове по Интернет

(иконка) е земното кълбо и канцеларски шкаф. „NTP услугата“ е очевидно грешно. Може би „FTP сървър“ по подобие на реда за apache (Уеб сървър) е по-подходящо?

Използвам gnome-system-tools 1.4.0-4 от Debian/unstable

-- дам

П.П. Не виждам gnome-system-tools в графата "Component". Може би не са част ог Гном? Ако е така, моля да ме извинита за излишното безпокойство.

Change History (3)

comment:1 Changed 17 years ago by anonymous

Component: Anjuta-- Общи --
Owner: changed from Ясен Праматаров to nobody

comment:2 Changed 17 years ago by yavorescu

Component: -- Общи --gnome-system-tools
Owner: changed from nobody to kaladan
Reporter: changed from divanov@… to Дамян Иванов
version: 1.0

comment:3 Changed 15 years ago by yavorescu

Resolution: fixed
Status: newclosed

Това е коригирано от известно време, но имаше една грешка от същото естество (DHCP объркано с DNS).

Note: See TracTickets for help on using tickets.