Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#223 closed defect (fixed)

Подобряване на ползваемостта на информацията за състоянието на писмата

Reported by: kaladan Owned by: kaladan
Priority: high Component: evolution
Severity: major Keywords:
Cc:

Description

Над страничната лента с папките и пощенската кутия в Evo има нещо като малко резюме на пощенските кутии - колко писма има и колко са непрочетени. Явно това става от два низа, един за общо писма и един за броя на непрочетени. В един от низовете цифрата е поставена след текста, а в другия цифрата е пред текста. Така някой по-невнимателен потребител може да смеси цифрите и да се заблуди за актуалното състояние. Следователно трябва текущото състояние "Общо 123, 112 непрочетени", трябва да стане на "Общо 123, непрочетени 112". Прилагам снимка.

Attachments (1)

evolution-obshto.png (19.4 KB) - added by kaladan 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (2)

Changed 17 years ago by kaladan

Attachment: evolution-obshto.png added

comment:1 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: newclosed

Поправено!

Note: See TracTickets for help on using tickets.