Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#218 closed defect (fixed)

Проблеми в превода на dia

Reported by: Александър Шопов Owned by: kaladan
Priority: normal Component: -- Общи --
Severity: normal Keywords:
Cc: sava@…

Description

Описанието на грешки е предоставено от Сава Чанков.

Навсякъде замених "чертеж" с "диаграма". Името на програмата е Диа (съкратено от диаграма) и "Диа - редактор на диаграми" звучи по-добре от "Диа - редактор на чертежи". Нямам пред мен тълковен речник, но мисля, че "диаграма" е нещо по-просто и неформално от "чертеж". За създаване чертежи се използват по-специализирани инструменти. Друг аргумент в полза на "диаграма" е UML: в литературата никъде няма да срещнете "Чертеж на класове" или пък "Чертеж на случаи на употреба".

"Save" като "Запис" (http://fsa-bg.org/translation/ui_dictionary/ui_dictionary.html)

"Circuit" се използва в смисъл на "Електронни схеми", а не на "Кръг".

"Не може да бъде саздадена потребителска директория (per-user Dia config directory)" per-user Dia config directory e директорията ~/.dia и това е "директорията с личните настройките за потребителя".

"грид" е просто "мрежа".

"основни линии" е "помощна мрежа" (която изглежда като милиметрова хартия)

Bonobo e библиотека на GNOME, така че май не е добре да се превежда - потребителят ще се чуди що за маймуна е това (шимпанзе, за да бъдем точни :)

"Supported Formats" са "Поддържани операции".

На български "polymorphic" e "полиморфичен", поне така го срещам в учебниците (Гeорги Симов - Програмиране на C++, София, 1993).

"Suppress operations" не е "Забраняващи операции", а просто опция в диаграмите на UML да не се показват операциите на даден клас.

"Input" и "Output" в контекста на UML диаграмите не са "Вход" и "Изход", а "Входен" и "Изходен" [параметър].

"Call" не е "Повикване", а "Извикване" [на метод].

"Recusrsive" не е "С обръщане", а "Рекурсивно" [извикване на метод].

На български не се казва "перфектен" [кръг, квадрат], а "идеален".

ER е съкратено от Еntitity-Relationship, което се превежда като "Същност-връзка".

"gate" в логическите схеми е "шлюз", а не "портал".

"стил" вместо "стилова таблица" за "stylesheet".

Кръпката с тези промени може да се свали в bzip формат: http://gimp.hit.bg/dia/dia.bg.po.patch.bz2 (11K) в gzip формат: http://gimp.hit.bg/dia/dia.bg.po.patch.gz (13K) некомресирана: http://gimp.hit.bg/dia/dia.bg.po.patch (57K)

Имайте предвид, че тя е направена срещу главата на CVS, което я прави неприложима спрямо оригиналния превод.

И накрая две картинки на диалога "Настройки" за съпоставка: оригиналният превод - http://gimp.hit.bg/dia/screenshots/dia-settings-vladimira.png моята редакция - http://gimp.hit.bg/dia/screenshots/dia-settings-sava.png

Change History (2)

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Component: -- Общи --Dia
Owner: changed from nobody to kaladan

Доколкото си спомням, Каладан пое ангажимента за тези промени.

comment:2 Changed 17 years ago by Александър Шопов <ash@…>

Component: Dia-- Общи --
Resolution: fixed
Status: newclosed

Проблемът е коригиран със [198].

Note: See TracTickets for help on using tickets.