Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#216 closed defect (fixed)

Грешка в Терминалът на GNOME

Reported by: Лъчезар Петков <luchezar.petkov@…> Owned by: kaladan
Priority: high Component: gnome terminal
Severity: critical Keywords: terminal tab
Cc:

Description

Едно от първите неща, които ми се набиха на очи в превода на 2.12(т.е. тогавашният 2.11.92) бе че "таб" вече беше "страница". Бога ми, не знам къде съм блял гаргите, но баш на "лицето" на терминала е "табове", а по менютата е "страница" :) Прилагам и снимчица, както винаги:

http://manowarrior.hit.bg/bug-tabs.png

Поздрави.

Change History (1)

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: newclosed

Грешката е поправена в ревизиа [222].

Note: See TracTickets for help on using tickets.