Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#215 closed defect (fixed)

Правописна грешка в g-i-t

Reported by: Явор Христов Owned by: kaladan
Priority: highest Component: gnome-icon-theme
Severity: major Keywords: properties, icons
Cc:

Description

В Настройки->Емблеми Двоичен е написано като "Двуичен"

Change History (5)

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Status: newassigned

Най-интересното, е че в Nautilus няма такъв низ. Освен да идва от някое друго .po ... Яворе, можеш ли да ми помогнеш?

comment:2 Changed 17 years ago by Явор Доганов <yavor@…>

Component: Nautilusgnome-icon-theme
Priority: normalhighest
Severity: normalmajor

Има го и в 2.12, дано корекцията влезе навреме.

comment:3 Changed 17 years ago by yavorescu

version: 2.0

Ах, тия версии направо ме побъркват :-@

comment:4 Changed 17 years ago by yavorescu

Summary: Правописна грешка в NautilusПравописна грешка в g-i-t

comment:5 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Грешката е поправена в ревизия [227]

Note: See TracTickets for help on using tickets.