Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#213 closed enhancement (wontfix)

Малко предложение

Reported by: Лъчезар Петков <luchezar.petkov@…> Owned by: zbrox
Priority: normal Component: evince
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Значи, това дефакто не се отнася само до Evince, а до всички програми за четене на документи. Предложението ми е следното: Вместо да е "отиване" да е "разлистване" на страниците. Спецялно в Evince не мисля че ще е проблем това, че думичката е малко по дълга, там поне място има. Доводът ми е, че не ходим по страниците, а ги разлистваме. Направих си труда да го преведа в моята програма, за да видим как ще излгежда.Ето го и резултата:

http://manowarrior.hit.bg/shot.png

Поздрави: Лъчо

Change History (3)

comment:1 Changed 17 years ago by zbrox

аз съм съгласен за промяната, но по-скоро вместо "разлистване" да бъде "прелистване".

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Аз не съм съгласен да бъде променено. По този начин се нарушава консистентността на превода GO съобразно останалите програми и създаването и спазването на спецификация за неговия превод - много сложно. Затова нека остане "Отиване". За потребителя това ще е свързано с идеята, че отива на определена страница. Инак предложението има стойност, но според мен трябва да бъде жертвано.

comment:3 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: wontfix
Status: newclosed

След като не е имало коментари до сега, затварям това предложение.

Note: See TracTickets for help on using tickets.