Opened 17 years ago

Closed 14 years ago

#209 closed defect (worksforme)

Промяна на адреса, към който сочи връзката Дневници

Reported by: kaladan Owned by: Калоян Доганов <kaloian@…>
Priority: normal Component: -- Общи --
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

След като пенсионирах "Малкият брат" се налага да актуализираме препратките в http://fsa-bg.org/project/gtp (системата за проследяване на грешки).

Change History (4)

comment:1 Changed 17 years ago by Явор Доганов <yavor@…>

Owner: changed from Калоян Доганов to Калоян Доганов <kaloian@…>

comment:2 Changed 17 years ago by Калоян Доганов <kaloian@…>

Не се разбира как искате да изглеждат препратките след промяната. Може би трябва да махна препратката "Дневници"?

comment:3 Changed 16 years ago by yavorescu

Може би Каладан има предвид връзка към планетата (http://gnome.fsa-bg.org)? Връзката към "Timeline", както е в момента, е напълно излишна, понеже самия Trac съдържа такава.

comment:4 Changed 14 years ago by Александър Шопов

Resolution: worksforme
Status: newclosed

В момента връзката сочи към http://gnome.fsa-bg.org/, която препраща към http://svobodnaplaneta.com/continent/floss

Не че е идеално, но е прилично приемливо. Затварям, предполагам, че е билет, който никой не го интересува.

Note: See TracTickets for help on using tickets.