Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#208 closed defect (fixed)

Предложение за промяна на преводача на gnome-applets-locations

Reported by: kaladan Owned by: kaladan
Priority: lowest Component: gnome-applets-locations
Severity: trivial Keywords:
Cc:

Description

Поради факта, че Явор определено ме превъзхожда с познанията си по география (и не само) предлагам той да поеме превода на костеливия орех известен като gnome-applets-locations . Разбирасе, ако му е интересно и има желание. Ако Явор е съгласен (ще си проличи от коментар към този билет), нека Калоян да промени всички грешки срещу този модул да се назначават на Явор. Ако Явор не е съгласен да затвори билета.

Change History (3)

comment:1 Changed 17 years ago by Явор Доганов <yavor@…>

Priority: normallowest
Severity: normaltrivial

Първо, не съм съгласен, че превъзхождам който и да било. Второ, много ми е интересно да се занимавам с географски нещица, но точно този "орех" нещо не ме влече особено. Както казах в самото начало, не искам да поемам преводи, които са част от time-based изданията на GNOME, за да не подвеждам екипа (което се видя през последния месец -- обещах куп неща, а нищо не свърших). Ако никой няма против, мога да бъда неофициален преводач на този модул.

Не забравяй, аз съм от екипа за превод на GNUstep ;-)

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Ами добре, нека да си неофициален преводач. Те ще превеждаш - аз ще обирам лаврите :)) шегичка :))

comment:3 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.