Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#202 closed defect (fixed)

Sound Juicer ?

Reported by: Лъчезар Петков <luchezar.petkov@…> Owned by: zbrox
Priority: normal Component: sound juicer
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Както знаем, офицялните програми към GNOME(каквато е sound juicer) се превеждат на български(например, вместо Rhythmbox - "Слушане на музика").Самоче в 2.12 Sound Juicer явно е изпуснато и си седи с оригиналното име в менютата.Има една малка вероятност проблема да е в мен(тоест, ОС-а ми да не хваща превода качествено).Ако е така - извинявам се. Ако наистина не е преведено, предлагам "Извличане на музика", например. Снимка: http://manowarrior.hit.bg/menu-shot.png

Change History (2)

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Component: -- Общи --Sound Juicer
Owner: changed from nobody to zbrox

comment:2 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: newclosed

грешката не е в твоя телевизор, както се казва :) вече е поправено на "Извличане на музика". мисля, че така би трябвало да е най-удачно.

Note: See TracTickets for help on using tickets.