Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#20 closed defect (fixed)

Обърнат словоред при прилагането на промените

Reported by: kaladan Owned by: yavorescu
Priority: normal Component: synaptic
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

В момента е " 2 мегабайта пространство ще бъде освободено" трябва да стане "Ще бъде освободено 2 мегабайта пространство". Това съм го направил аз, докато поддържаш този превод, следователно Явореско е невинен.

Attachments (1)

prilagane_na_promenite.jpg (41.2 KB) - added by kaladan 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (4)

Changed 17 years ago by kaladan

Attachment: prilagane_na_promenite.jpg added

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Така и така си там, погледни непреведения низ за "Ще бъдат премахнати".

comment:2 Changed 17 years ago by yavorescu

Status: newassigned

comment:3 Changed 17 years ago by yavorescu

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Коригирано в ревизия [27].

Note: See TracTickets for help on using tickets.