Opened 17 years ago

Last modified 7 years ago

#199 assigned defect

Шантави преводи на клавиши

Reported by: Александър Шопов <ash@…> Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: gcalctool
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Прекалено много клавиши са преведени, а доколкото знам - самите калкулатори в България не са така. имам чувството, че нормален инжинер или финансист не може да се оправи с нашите изобретения.

Change History (5)

comment:1 Changed 17 years ago by Явор Доганов <yavor@…>

Вярно е. Ама тя и самата програма е шантава -- оня дъртак от Сън толкова може. По принцип е изключително неудобно програмата-калкулатор да наподобява нормалния калкулатор.

comment:2 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Status: newassigned

comment:3 Changed 16 years ago by anonymous

Гледам CalcTool? 5,6,31. Корен квадратен, ако може да бъде заменен със знака за корен квадратен (онова, което мяза на Ж) ще е добре. Имаше някаква десетична основа, която не разбрах и съобшщението за което ми се появи еднократно, след като преминах от основен изглед, в разширен. Но май наистина е правилно, невежеството ми е си е само моя мъка. "Регистри на паметта" и "паметови регистри"... поне да беше еднакво. Просто "Памет" е добре и достатъчно. В краен случай "Паметни вписвания", ама и това май, май... (поне няма да търся "регистър" в речника). Вместо "НАЗД" може да се сложи стрелка назад.

Изразът "Задаване типа на типа на изобразяване с формат с фиксирана точка" (подзказката на ФИК) бие мечки! Първо фиксираната точка в БГ и изобщо в Европа (включително и в Британия) е запетайка. "натуралния логаритъм" го предпочитам да бъде "Естествен логаритъм". Иначе другото е добре.

comment:4 Changed 16 years ago by Александър Шопов

Продължава да не ми е ясно как точно да оправя клавишите. Може да остане за следващата версия на GNOME. Поне вече е имало някакви конкретни предложения.

comment:5 Changed 7 years ago by Александър Шопов

Priority: highnormal
Severity: majornormal
Note: See TracTickets for help on using tickets.