Opened 17 years ago

Closed 15 years ago

#198 closed defect (wontfix)

Много лош превод

Reported by: Александър Шопов <ash@…> Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: gnopernicus
Severity: major Keywords:
Cc:

Description

Преводът на този модул е отвратителен.

  1. Дори с 2 очи и 2 ръце нищо не се разбира, а е предназначен за хора с проблеми.
  2. Много правописни грешки - не успях да оправя всичките.
  3. Много прехвърляния на английския низ за превод.

Това нещо не може да се ползва. Трябва задължително да се оправи.

Change History (2)

comment:1 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Status: newassigned

comment:2 Changed 15 years ago by yavorescu

Resolution: wontfix
Status: assignedclosed

И gnopernicus се спомина барабар с лошия превод...

Note: See TracTickets for help on using tickets.