Opened 17 years ago

Closed 16 years ago

#194 closed defect (fixed)

Премахване на версиите

Reported by: yavorescu Owned by: Калоян Доганов <kaloian@…>
Priority: normal Component: -- Общи --
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Версиите само объркват потребителите. Тъй като не можем да въведем версиите на всички възможни програми, моля да бъдат изтрити текущите 1.0 и 2.0.

Change History (5)

comment:1 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Нека тогава се премахнат и от изгледите на билетите. А същ и от списъка с билети!! В момента запълва екрана, а Version и Milestone са празни. Много, много по-полезно ще е поле "Последна промяна" в списъка с билети. #49 ще се затвори също, ако има такова сортиране.

comment:2 Changed 17 years ago by yavorescu

Не можах да открия как може да се направи такова поле, и на мен ми е нужно :-(

Иначе за версиите -- просто е невъзможно да се въведат 1.4.6, 0.8.3, 14.9.12 и всички всевъзможни версии на всички всевъзможни програми. Ние лесно се ориентираме, когато потребителите докладват за грешка и без да има версия. И без това никой от нас не може да каже коя точно версия на превода ползва Evolution 2.2.2, който е в testing...

comment:3 Changed 16 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: newclosed

Версиите са премахнати. Не знам доколко добре ще функционира Trac-а по този начин. Ще тествам.

comment:4 Changed 16 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: closedreopened

Отварям наново за експримент с известяването.

comment:5 Changed 16 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: reopenedclosed

Затварям наново. Сега се усетих, че Калоян е записан в известяването за този билет. Извинявай за генерирания спам.

Note: See TracTickets for help on using tickets.