Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#193 closed defect (fixed)

Начално стартиране

Reported by: konfeta Owned by: nobody
Priority: normal Component: gnome-system-tools
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Програми -> Системни инструменти -> "Начално стартиране" Като се влезе там, след въвеждане не root паролата се появява един диалог в който има:

  1. Объркан словоред - "Няколко програми за начално стартиране са намерени на вашата система".
  2. моля, посочете - моля е с малка буква
  3. Квадратчето за отметка с надпис "Не ме питай пак" ме навежда моментално да кажа "Добре, няма", вместо да цъкна в квадратчето :)))

Attachments (1)

nachalno_startirane.jpg (15.6 KB) - added by konfeta 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (3)

Changed 17 years ago by konfeta

Attachment: nachalno_startirane.jpg added

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Component: -- Общи --gnome-system-tools

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: newclosed

Поправил съм всичко това. Промените са нанесени в changeset [155]. Поздрави.

Note: See TracTickets for help on using tickets.