Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#192 closed defect (fixed)

Много грешки в настройките на Gnome Display Manager

Reported by: konfeta Owned by: nobody
Priority: normal Component: gdm
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Има няколко грешки в преводите на "Gnome Display Manager"

 1. В Програми -> Системни инструменти -> превода е "Настройка на изгледа на входната програма".

Когато се застане с мишката върху този надпис, излиза "Нас_тройване на програмата за вход (Gnome Display Manager)" - има както грешна подчертавка, така и разминаване в преводите.

 1. След като стартирам програмата, има следните грешки:
  • В таб "Основни" присъства безумното изречение "Влизане за определеное време за потребител". Има и изречение с объркан словоред: "Влизане на потребител автоматично след определен брой секунди"
  • В таб "Стандартен посрещач" - най-долу присъства следното изречение "Показва избираеми картинки на потребител (браузер на лица)" - честно казано доста въображение трябва да има човек, за да схване за какво става дума :)
  • В таб "Графичен посрещач" пише "Авторски прав" :)
  • В таб "Защита" - "Secure Actions Menu" не е преведено. В допълнение - "Задръжка при повторен опит" звучи странно.
  • В таб "XDMCP" - има неща като "Дисплеи за хост" и "Удържани индиректни заявки". Последното аз лично бих го променила на "Задържани непреки заявки", защото винаги съм смятала, че "непряк" е по-добра дума от "индиректен".

Извинявам се ако някои от тези неща вече са поправени и аз не съм разбрала. Прилагам и снимки.

Attachments (6)

nas_troivane.jpg (56.8 KB) - added by anonymous 17 years ago.
gdm_Osnovni.jpg (56.3 KB) - added by anonymous 17 years ago.
gdm_graph_posreshtach.jpg (57.4 KB) - added by anonymous 17 years ago.
gdm_posreshtach.jpg (54.5 KB) - added by anonymous 17 years ago.
xdmcp.jpg (43.5 KB) - added by anonymous 17 years ago.
zashtita.jpg (49.1 KB) - added by anonymous 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (8)

Changed 17 years ago by anonymous

Attachment: nas_troivane.jpg added

Changed 17 years ago by anonymous

Attachment: gdm_Osnovni.jpg added

Changed 17 years ago by anonymous

Attachment: gdm_graph_posreshtach.jpg added

Changed 17 years ago by anonymous

Attachment: gdm_posreshtach.jpg added

Changed 17 years ago by anonymous

Attachment: xdmcp.jpg added

Changed 17 years ago by anonymous

Attachment: zashtita.jpg added

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

version: 2.0

comment:2 Changed 17 years ago by Александър Шопов <ash@…>

Resolution: fixed
Status: newclosed

Здравей, Благодаря за подробното описание. Коригирам почти всички забележки с [146]

 1. Име на програмата - коригирал съм заглавието на програмата и обяснението на следните:
  Настройване на входния екран
  Настройване на входния екран и програмата за влизане в системата (Gnome Display Manager)
 2. Основни - За Timed Login - тази настройка е за автоматично влизане на определен потребител, ако входният екран е бездействал определено време - например за публични компютри. Ще го преведа като повторно автоматично влизане. Изречението, което те притеснява става: "Автоматично влизане в системата след определен брой секунди".
 3. Стандартен посрещач - настройките вече са различни. Самата програма изглежда различно, но термините, които използвам са "Избор на лица" и "Лента за лица". Ще го оставя както е в момента (не е в плачевното състояние, което казваш). Тъкмо ще можеш да тестваш новия избор на думи.
 4. Графичен посрещач - преводът е правилен, но кутийката се оказва прекалено голяма. Ще използвам съкращението "Авт. права".
 5. Защита - вече е Сигурност, тази опция е преименувана и е преведена, както и обяснението й - правилно. Задръжката стана - "Забавяне при повторен опит (_секунди):". Става дума за нарочното забавяне при повторен опит за влизане, за да се избегнат някои атаки.
 6. XDMCP - всички индиректни работи станаха непреки, а директните - преки. "Дисплеи за хост" си остава същото, защото така му е предода.
Note: See TracTickets for help on using tickets.