Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#19 closed defect (fixed)

Грешка в прозореца за търсене

Reported by: kaladan Owned by: yavorescu
Priority: high Component: synaptic
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Вместо "ЗА" има едно "НА".

Attachments (1)

synaptic_search_box.jpg (11.1 KB) - added by kaladan 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (6)

Changed 17 years ago by kaladan

Attachment: synaptic_search_box.jpg added

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Нима трябва да бъде "За"? В редките моменти, когато ползвам Synaptic, търся по библиотека (зависимости) или DD; т.е. търсене на пакети, зависещи от libtgtk2.0 например.

comment:2 Changed 17 years ago by yavorescu

Severity: criticalnormal

comment:3 Changed 17 years ago by kaladan

Ако "Търсене на" ти звучи по-добре от "Търсене за" предполагам си прав. На мен не ми звучи по-добре. Аз търся за пакет.

comment:4 Changed 17 years ago by yavorescu

Status: newassigned

Няма никакви проблеми, ще го променя. Все пак, не всички търсят за пакети и бих се чувствал мааааалко по-добре, ако още някой коментира.

comment:5 Changed 17 years ago by yavorescu

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Коригирано в ревизия [27].

Note: See TracTickets for help on using tickets.