Opened 17 years ago

Last modified 16 years ago

#185 new defect

Мазни форми в GIMP

Reported by: yavorescu Owned by: tech_noir
Priority: normal Component: gimp
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Моля, провери променливата G_FILENAME_ENCODING.
GLib не е настроен за това. Моля, настрой променливата G_FILENAME_ENCODING.

Хем се молим, хем се обръшаме към потребителя като към каруцар.

Attachments (1)

gimp.HEAD.bg.po.bz2 (51.7 KB) - added by alxvasilev@… 16 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (2)

Changed 16 years ago by alxvasilev@…

Attachment: gimp.HEAD.bg.po.bz2 added

comment:1 Changed 16 years ago by anonymous

В момента работя върху цялостна ревизия на превода на GIMP. За сега съм допревел gimp.HEAD.bg.po и съм коригирал несъответствията по форматиращите стрингове, както и съм повизирал известна част от стринговете, най-вече където има груби грешки (доколкото си спомням съм поправил и споменатите "мазни" съобщения). Прикрепил съм текущата версия на превода. Поздрави

Note: See TracTickets for help on using tickets.