Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#182 closed defect (fixed)

Мазна форма и неправилна транслитерация

Reported by: yavorescu Owned by: zbrox
Priority: normal Component: gnome-games
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Наблюдават се следните низове:

гном-камъни:празно
Моля, проверете инсталацията на гном-игри

В #175 ash помоли да не обновяваш засега този модул; дискусията тече в пощенския списък и 312802 в b.g.o.

Change History (1)

comment:1 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.