Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#178 closed defect (fixed)

Грешни имена на диалоговите прозорци

Reported by: yavorescu Owned by: yavorescu
Priority: highest Component: gnome-applets
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Струва ми се, че заглавието на диалоговия прозорец

Настройки на датчика за заряда на батерията

би следвало да се преименува на

Настройки на аплета „Заряд на батерията“

тъй като името на аплета се промени. Във всеки друг език диалоговите прозорци отговарят на името на програмата.


Същото се отнася и за „Команден ред“ и вероятно за още доста аплети и програми.

Change History (5)

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Priority: normalhighest

Повишавам приоритета, трябва ми за документацията.

comment:2 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: newclosed

това конкретното го оправих, но за другите не ми стана много ясно. кое точно се е променило, защото не виждам. иначе това е оправено.

comment:3 Changed 17 years ago by yavorescu

Resolution: fixed
Status: closedreopened

Аз ще се заема.

comment:4 Changed 17 years ago by yavorescu

Owner: changed from nobody to yavorescu
Status: reopenednew

comment:5 Changed 17 years ago by yavorescu

Resolution: fixed
Status: newclosed

[172] би трябвало да затваря този билет, поне засега.

Note: See TracTickets for help on using tickets.