Opened 17 years ago

Closed 7 years ago

#175 closed defect (invalid)

Мазано в gnome-game

Reported by: Александър Шопов <ash@…> Owned by: zbrox
Priority: normal Component: gnome-games
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description (last modified by Александър Шопов)

Зброкс,

Има мазано в gnome-games, което не можеш да оправиш, защото причината за него не е в теб. Тези думи, които са easy, hard, medium и тям подобни се използват в прекалено различни контексти. Няма начин да успееш да ги преведеш като хората, защото като склониш думата в някакъв род за едната програма, тя трябва да е в друг род за другата програма. Засега забави проментите по тях. Ще мрънкам в списъка за преводачи да го оправят. Иначе няма да успееш.

Change History (5)

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Kaladan помоли да погледнеш #151.

comment:2 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Работено е по въпроса с [506]. Нека де се изтества този проблем, тогава ще го завтарям.

comment:3 Changed 15 years ago by b_design_bg кльомба yahoo.com

context = значение ;)

comment:4 Changed 15 years ago by Александър Шопов

Да, контекст може да се схване като значение, но има и по-техническо значение. Това е частта от низа, който трябва да се преведе, която стои пред знака "|".

comment:5 Changed 7 years ago by Александър Шопов

Description: modified (diff)
Resolution: invalid
Status: newclosed

gnome-games вече са разделени и това вече не е проблем

Note: See TracTickets for help on using tickets.