Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

Last modified 17 years ago

#174 closed defect (fixed)

Недей бърка мерните единици и представките

Reported by: Александър Шопов <ash@…> Owned by: zbrox
Priority: normal Component: nautilus-cd-burner
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Отметни този бъг като решен след като го прочетеш.

  1. Запазвай латинските наименования на мерните единици като MB.
  2. Има разлика между MiB и MB и kiB и kB. 1MB = 1 000kB = 1 000 * 1 000 B.
    1MiB= 1024kiB = 1024 * 1024 B.
  3. За повече информация:

Change History (3)

comment:1 Changed 17 years ago by zbrox

ами няма още значи пълно едногласие за мерните единици. последно уж се бяхме разбрали да се превеждат. така както се превеждат sec на сек и kg на кг. трябва да се обсъди това. иначе за KiB и т.н. грешката е моя, не го знаех това.

comment:2 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: newclosed

Проблемът е решен с [506].

comment:3 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Грешка, проблемът е решен с [507]!

Note: See TracTickets for help on using tickets.