Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

Last modified 17 years ago

#173 closed defect (fixed)

Противоположен превод на бутон

Reported by: yavorescu Owned by: zbrox
Priority: normal Component: evince
Severity: critical Keywords:
Cc:

Description

В режим на цял екран бутонът в горния десен ъгъл е преведен Оставане в режим „Цял екран“, а трябва да е точно обратното.

Change History (3)

comment:1 Changed 17 years ago by zbrox

Status: newassigned

мда, и аз го забелязах това, но все забравям да го оправя. ще бъде сторено. ще се опитам още днес.

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Оправено е. Понеже нямам достъп до Linux, Сашо ще го комитне вместо мен.

comment:3 Changed 17 years ago by Александър Шопов <ash@…>

Коригирано със [168]

Note: See TracTickets for help on using tickets.