Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#172 closed defect (fixed)

"Двуичен" + объркан словоред

Reported by: konfeta Owned by: kaladan
Priority: normal Component: nautilus
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Ако се натисне десен бутон върху някоя папка -> Настройки -> Емблеми, на най-горния ред, последната емблема е "Двуичен" - трябва да е "Двоичен". Заглавието на прозореца също ми изглежда странно "<име на папка> аксесоари". Да не говорим, че част от имената на емблемите са на български, а останалите не. Прилагам и снимка. Версията на Nautilus, която ползвам е 2.8.2

Attachments (1)

nautilus.jpg (30.4 KB) - added by konfeta 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (3)

Changed 17 years ago by konfeta

Attachment: nautilus.jpg added

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

version: 2.0

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: newclosed

Това е поправено. В момента въобще няма такъв низ. Поздрави.

Note: See TracTickets for help on using tickets.