Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#171 closed defect (fixed)

правописна грешка в users-admin

Reported by: Камен Найденов Owned by: nobody
Priority: normal Component: gnome-system-tools
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

при настройките за привилегии на потребителите е написано "листемните" вместо "системните"

Change History (3)

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Component: -- Общи --gnome-system-tools

comment:2 Changed 17 years ago by yavorescu

Reporter: changed from anonymous to Камен Найденов

comment:3 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: newclosed

Грешката е порпавена от доста време. Затварям я официално след changeset [155]. Поздрави.

Note: See TracTickets for help on using tickets.