Opened 17 years ago

Last modified 15 years ago

#170 reopened enhancement

Предложение за промяна на всички .desktop записи

Reported by: Явор Доганов <yavor@…> Owned by: nobody
Priority: lowest Component: -- Общи --
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Какво мислите за идеята да направим обща спецификация на записите в менютата за всички програми, нещо от сорта на:

Калкулатор (Galculator)
Калкулатор (Gcalctool)
Калкулатор (Qalculate!)
Калкулатор (rcalc)
----
Текстов редактор (GEdit)
Текстов редактор (Leafpad)
Текстов редактор (Mousepad)
----
Мениджър на пакети (Gnome-apt)
Мениджър на пакети (Synaptic)
----
Преглед на изображения (EoG)
Преглед на изображения (GImageView)
Преглед на изображения (GQView)
Преглед на изображения (gThumb)
Преглед на изображения (PornView)

С други думи, да допълним низовете на тези програми, които съдържат само заглавието. Естествено, само за програмите с подобна или дублираща се функционалност. Коментари?

Може би е редно да го обсъдим и в списъка, тъй като това касае и KDE по линия на freedesktop.org.

Attachments (1)

menu.png (89.0 KB) - added by yavorescu 15 years ago.
Меню "Интернет"

Download all attachments as: .zip

Change History (11)

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Summary: Предложение за промяна на всички .desktop записич

Лично аз съм за, но бих искал основните ни програми да са без име поставено в скобите. Все пак такава е и в английската версия и не виждам нужда да я нарушавам. Тоест Gedit да бъде показван само като Текстов редактор, защото все пак това официално е текстовия редактор за GNOME, докато допълнителните като Leafpad могат да имат пояснение с името в скобите. Според мен менютата са много по-приятелски настроени ако липсва пояснението в скобите. Всички програми, които не са официално част от GNOME и не можем да презумираме дали ще бъдат инсталирани заедно с дублиращи ги програми, може да превеждаме както ти си посочил. Не само може, ами е и добре. Но аз бих направил изключение за основните програми, защото те официално нямат дублиране.

comment:2 Changed 17 years ago by yavorescu

Значи трябва да се променят записите за eog, evince и epiphany? Съгласен съм, че с тези скоби не изглежда много добре, но програмите наистина са много (поне на моите машини).

comment:3 Changed 17 years ago by kaladan

Да, ще поправя трите програми.

comment:4 Changed 17 years ago by yavorescu

Summary: чПредложение за промяна на всички .desktop записи

Значи може да се заформи нещо като спецификация, така ли?

Описание на програмата
Описание на програмата (Име)

Първото за програмите, които са официална част от GNOME; второто за всички останали.

comment:5 Changed 17 years ago by kaladan

Да, нека го оформим като спецификация и го добавим в списъка с такива в wiki-то.

comment:6 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: newclosed

Новата спецификация е описана тук - http://fsa-bg.org/bin/view.cgi/Gnome/ProgramNames . Затварям този билет.

comment:7 Changed 17 years ago by yavorescu

Resolution: fixed
Status: closedreopened

Много те моля да допълниш спецификацията с превод на най-често срещаните програми, за да може да се ориентираме по-лесно и да коригираме преводите както трябва.

comment:8 Changed 17 years ago by kldn

ok.

comment:9 Changed 16 years ago by yavorescu

Актуалният адрес е http://wiki.fsa-bg.org/bin/view.cgi/Gnome/ProgramNames. Предлагам и нещо повече: да разширим спецификацията така, че да отразява и програмите, които в оригиналния си вариант (на английски) съдържат само името на програмата. Така например GQView и GImageView ще станат "Преглед на изображения ($програма)" и ще се наредят заедно с EoG и gThumb. Понякога това е невъзможно, понеже същия низ се използва на много места, но с много мрънкане може да го обособят като отделен (поне с Gajim имах успех).

Ако няма възражения до седмица-две, ще почна да отварям билети за съответните програми.

comment:10 Changed 15 years ago by yavorescu

Нещата се влошават по този билет -- до голяма степен съм виновен аз. На приложената снимка три вида програми с еднаква функционалност се показват по различен начин, което пречи на сортирането.

Changed 15 years ago by yavorescu

Attachment: menu.png added

Меню "Интернет"

Note: See TracTickets for help on using tickets.