Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#17 closed defect (worksforme)

Към екипа: Молба за нов раздел

Reported by: yavorescu Owned by: nobody
Priority: lowest Component: -- Общи --
Severity: trivial Keywords:
Cc:

Description

Моля да дадете съгласието си за нов раздел "non-gtk" за програми, които не могат да бъдат в "sharp", но се поддържат от нашия екип и преводите се подават от ash. Примери:

  • Tux Paint
  • childsplay

Естествено, името на раздела може да бъде и друго, приемат се предложения ;-)

Change History (3)

comment:1 Changed 17 years ago by Владимир Петков

От моя страна нямя проблем. Това трябва бъде отразено и в картата на преводите?

comment:2 Changed 17 years ago by yavorescu

Може би е добра идея, за да знаят другите преводачи, че някой вече превежда тези програми.

comment:3 Changed 17 years ago by yavorescu

Resolution: worksforme
Status: newclosed

Разделът е добавен, чувствайте се свободни да отворите билета, ако имате нещо против.

Note: See TracTickets for help on using tickets.