Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#166 closed defect (invalid)

Неработещ ускорител в Махджонг

Reported by: kaladan Owned by: zbrox
Priority: low Component: gnome-games
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

В лената за състоянието се появява низ, който пояснява както ще се случи ако се натисне "Пауза за игра". В пояснението има един ненужен ускорител, който трябва да се махне. Прилагам снимка.

Attachments (1)

gnome-games-mahjong-acc.png (27.5 KB) - added by kaladan 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (2)

Changed 17 years ago by kaladan

Attachment: gnome-games-mahjong-acc.png added

comment:1 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: invalid
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.