Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#164 closed defect (fixed)

Твърде много главни букви в имената на игрите

Reported by: kaladan Owned by: zbrox
Priority: low Component: gnome-games
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Някои от имената на игрите имат ненужно много главни букви. Трябва само първата буква на първата дума да бъде главна. Прилагаме снимка.

Attachments (1)

gnome-games-names-big.png (95.5 KB) - added by kaladan 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (4)

Changed 17 years ago by kaladan

Attachment: gnome-games-names-big.png added

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Също така е добре да премахнеш от имената думата GNOME. Например "Gnome тетрис" да стане само "Тетрис". Това е препоръка за записа в менюто на GNOME. Диалоговия прозорец относно програмата може да оставиш GNOME.

comment:2 Changed 17 years ago by zbrox

Status: newassigned

comment:3 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: assignedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.