Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#159 closed defect (fixed)

Gnome Conrol Center - в настройките на мишката

Reported by: philip.dimitrov@… Owned by: kaladan
Priority: normal Component: gnome control center
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

  1. В опцията "Размер на показалеца" "Средно" трябва да е "среден" заради мъжкия род на "показалец".
  1. В опцията "Движение-->Скорост-->Чувствителност" "Ниско" и "Високо" трябва да са "Ниска" и "Висока" заради женския род на "чувствителност".
  1. В "Движение-->Скорост" "Извличане и пускане" трябва да е "влачене и пускане" защото колкото и да се мъчим с или от мишката нищо не можем да извлечем.
  1. Последно:) - в "Движение-->Скорост-->Извличане и пускане-->Праг" "Малко" трябва да е "Малък"

Поздрави,

Филип

Change History (1)

comment:1 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: newclosed

поправени са нещата. само, че по трета точка съм го поправил на "изтегляне и пускане", защото навсякъде другаде така сме се разбрали да бъде превеждано.

Note: See TracTickets for help on using tickets.