Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#155 closed defect (fixed)

gedit - правописна грешка

Reported by: philip.dimitrov@… Owned by: nobody
Priority: normal Component: gedit
Severity: normal Keywords: gedit
Cc:

Description

Здравейте! Пращам едно малко билетче за gedit:)

  1. В "Изглед-->НастрОки? на лентата с инструменти" има правописна грешка - трябва да е "НастрОЙки на лентата с инструменти"
  1. "Изглед-->НастрОки? на лентата с инструменти-->Настройки на работния плот" не е ясно и създава асоциацията, че от там биха могли да се правят настройки на работния плот. Мисля, че "По подразбиране" е по-подходящо.

Change History (2)

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Component: -- Общи --GEdit

Благодарим за доклада, местя го за GEdit.

comment:2 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.