Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#153 closed defect (fixed)

Грешки при Totem

Reported by: philip.dimitrov@… Owned by: kaladan
Priority: normal Component: totem
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Тотем е сравнително добре преведен, но се натъкнах на някои неточности:

  1. "Редактиране-->Конфигуриране" трябва да е "Редактиране-->Настройки"
  1. В "Настройки на Totem-->Визуализация-->Визуални ефекти-->Размер на визуализацията" "Малко, Нормално, Голямо, и Много голямо" трябва да са "Малък, Нормален (или още по-добре Среден), Голям, Много голям", защото "размер" е в мъжки а не в среден род.
  1. В "Настройки на Totem-->Аудио (което трябва да е "Звук"):

"Аудио изход" да е "Изход на звука" "Тип аудио изход:" да е "Тип на изхода на звука:" или "Тип на звуковия изход". Какво би станало ако "изход" се замени с "филтър"? Тогава ще имаме:

3.1. В "Настройки на Totem-->Аудио (което трябва да е "Звук"): "Аудио изход" да е "Звуков филтър" "Тип аудио изход:" да е "Тип на звуковия филтър:"

  1. В "Преглед" "Корекция на презредовото изображение" доста ме обърка при първия прочит. Защо да не е "Заглаждане на картината" или просто "Заглаждане"?
  1. В "Звук" "Намаляне на звука" трябва да стане "Намаляване на звука", защото в българския език не съществува думата "намаляне".

Поздрави,

Филип

Change History (2)

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Owner: changed from nobody to kaladan
Status: newassigned

Приемам всички грешки, като трябва да проверя дали не приехме Audio да си бъде Аудио при спецификациите. Много ли е нагло от моя страна да искам всеки бъг да бъде докладван като отделен билет? Защото в момента няма да мога да затворя този билет ако не поправя всички грешки. В никакъв случай не искам да те затруднявам при писането на билети, ако така ти е по-удобно - добре.

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Готово, поправих всичко. Може да видиш ревизия [85]. Поздрави.

Note: See TracTickets for help on using tickets.