Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#152 closed defect (fixed)

Разминаване в превода на бутоните

Reported by: yavorescu Owned by: zbrox
Priority: normal Component: evolution
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description (last modified by yavorescu)

В първоначалния прозорец на Evo (Асистент за настройка на Evolution) има изречение:

Натиснете бутона „Продължаване“.

А на бутона пише „Напред“

Поправка: Още един подобен в същия асистент:

Натиснете „Прилагане“

а бутона е „Използване“.

Change History (7)

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Ако не грешка, това е поправено вече. Имам някакъв смътен спомен, че това разминаване беше защото бутоните идваха от превода на GTK. Все пак го оставям отворен.

comment:2 Changed 17 years ago by yavorescu

Не е оправено, поне не в Evolution 2.3.6.

comment:3 Changed 17 years ago by yavorescu

И в последната ревизия [57]. Навярно е по-добре да се коригира в Evo.

comment:4 Changed 17 years ago by yavorescu

Description: modified (diff)

comment:5 Changed 17 years ago by yavorescu

Description: modified (diff)

comment:6 Changed 17 years ago by kaladan

Owner: changed from nobody to zbrox

comment:7 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: newclosed

поправено в ево.

Note: See TracTickets for help on using tickets.