Opened 17 years ago

Closed 14 years ago

#151 closed enhancement (fixed)

По-сериозни заглавия и описания на билетите

Reported by: kaladan Owned by: nobody
Priority: normal Component: -- Общи --
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Знаете, че аз съм един от писачите на най-несериозни текстове, та предполагам може да ви се види странно, че именно аз предлагам подобно нещо. Та, според мен, не е много подходящо да се използват думи като "мизерия" и "омазан" в писането на билети. От една страна може някой да се засегне, защото "мизерии" правят "мизерниците", а от друга страна, затрудняваме докладчиците на нови билети, защото ще им е по-трудно да провярат дали проблемът им не е бил докладван преди това.

Та, накратко, бих искал да бъдем по-сериозни и да оставим хумора за новините, уикито, блога и за места където е уместно.

Change History (5)

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Уместна забележка, но... безумно е да караме потребителите да ровят кои грешки са докладвани и кои не. Дори и за нас няма смисъл -- види ли някой грешка, трябва да я докладва, а после отговорника да се спасява и да проверява дали е оправена или не.

comment:2 Changed 17 years ago by yavorescu

BTW, хумор има дори в изходния код на някои от модулите. Пробвай да компилираш libxklavier на Сергей Удальцов и ще забележиш, че има флаг на компилатора -DI_KNOW_THIS _IS_UNSTABLE, а някъде бях видял -DI_KNOW_THIS_CODE_SUCKS :-)

Иначе съм съгласен, че е добре да се въздържам(е).

comment:3 Changed 17 years ago by kaladan

Не знам защо си разбрал, че ще карам някой да проверява всички билети. Казах, че ще затрудним желаещите да го правят. Безумно е да мислим, че някой няма да има подобни нужди. Добре съм запознат с хумора в GNOME, но не мисля, че тук му е мястото. @Сашо - кажи дали си съгласен с това и ако си, ще затворим билета.

comment:4 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Няма да затваряме този билет, защото по този начин всеки ще го вижда. Обикновено първото търсене е "Кои проблеми не са оправени?".

Единствено трябва да внимаваме прекалената строгост и сухота да не убият удоволствието от работата.

Неизползването на термин като "омазвам" може директно да мине в графата - "Подаване на по-точни билети", защото "омазвам" значи прекалено много неща и е дума с ниско информационно съдържание.

comment:5 Changed 14 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: newclosed

[1746] и HowToSubmitBugreport покриват това.

Note: See TracTickets for help on using tickets.