Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#150 closed enhancement (fixed)

Превод на vFolder

Reported by: yavorescu Owned by: zbrox
Priority: normal Component: evolution
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Предлагам „vFolder“ да се преведе като „виртуална папка“, тъй като масово потребителите не знаят какво означава и съответно не могат да ползват тази функционалност. Малко е длъжко, но надали ще навреди.

Change History (8)

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Дължината не е проблем. Има доста по-дълги неща в същата колона. Според мен по-голям проблем е самата "виртуалност". Нима останалите папки са реални? Какво е виртуалното на тази? >> това са въпроси задавани ми от потребители. Лично аз съм съгласен да се превежда "виртуална папка", но имай едно наум за гореспоменатите неща.

comment:2 Changed 17 years ago by yavorescu

Да, останалите папки са нормални/реални. Това са точно виртуални папки, които не съществуват на диска. Т.е. в тях не се съдържа нищо и чрез правила потребителят настройва кои писма да се показват в дадена "измислена" папка. Това е подобно на файловата система /proc в Linux ядрото. Идеята е всичко да става "on the fly" чрез индексирането на реалните папки и използването на метаданните.

comment:3 Changed 17 years ago by konfeta

Вчера случайно се появи предложение за превод като "Извадка" - хем е кратко, хем обяснява какво се случва реално - прави се 'Извадка' според дадени критерии, което обаче не е филтър. Освен това такава дума няма като превод на нещо друго.

comment:4 Changed 17 years ago by yavorescu

Вече е променено на „Search Folder“. „Папка за търсене“?

comment:5 Changed 17 years ago by kaladan

Owner: changed from nobody to zbrox

comment:6 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: newclosed

comment:7 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: closedreopened

comment:8 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: reopenedclosed

папка за търсене е навсякъде. защото дефакто е съставено като папка, но вътре са само резултати от търсения.

Note: See TracTickets for help on using tickets.