Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#146 closed defect (fixed)

Грозни интервали в gtk+

Reported by: yavorescu Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: gtk+
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Грешка при записването на изображението:·%s
Името \"%s\" е невалидно защото съдържа знакът \"%s\".·Моля, използвайте

Тук навярно има и мазна форма.

Change History (2)

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

И липсваща запетая във втория низ.

comment:2 Changed 17 years ago by Александър Шопов <ash@…>

Resolution: fixed
Status: newclosed

Проблемът е оправен със [165].

Note: See TracTickets for help on using tickets.