Opened 17 years ago

Closed 16 years ago

#14 closed defect (fixed)

"Настройки на текстовия редактор"

Reported by: Димитър Киров <dkirov@…> Owned by: zbrox
Priority: normal Component: evolution
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Прехвърлено от билет10.

В десния панел "Настройки на текстовия редактор" е същото като "Текстов редактор".

Change History (5)

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Owner: changed from nobody to kaladan

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Status: newassigned

Приемам да го оправя, когато може да бъде оправен.

comment:3 Changed 17 years ago by kaladan

Owner: changed from kaladan to zbrox
Status: assignednew

comment:4 Changed 17 years ago by yavorescu

version: 2.0

comment:5 Changed 16 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: newclosed

В този вариант билетът е решен отдавна.

За всеки случай съм съкратил и другата най-дълга фраза, която разпъва прозореца.

Проблемът е решен с [644].

Note: See TracTickets for help on using tickets.