Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#139 closed defect (fixed)

gnome-games: Водопад от грозни интервали и други грешки

Reported by: yavorescu Owned by: zbrox
Priority: normal Component: gnome-games
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Да·стоиш означава да спреш да добавяш
Направете·това·като·натиснете·с·мишката·веднъж·върху·картите·на

Тук липсва и запетая.

крупието·или·като·изберете·опцията·от·контролното·меню
Играч·две

Тук може би е добре да се използва цифра.

Ширина·на·GNibbles·прозореца

Тук навярно е по-добре „Ширина на прозореца на GNibbles“.

·която·се·използва·за·възвръщане·на·размера·на·прозореца·между·сесиите
Името·на·клавиша·за·движение на изток.·Името·е·стандартно·Х·име·за·
Името на клавиша за движение·на·северо-изток.

Посоките се пишат се пишат без тирета.

Името на клавиша за движение·на·северо-запад
Името на клавиша за движение·на·север
Името на клавиша за движение·на·юго-изток
Името на клавиша за движение·на·юго-запад
Името на клавиша за движение·на·юг
Името на клавиша за движение·на·запад
Резултата,·който·дават·роботите,·когато·чакате

Тук требе и пун член.

Резултата,·който·дават·Вид·2·роботите,·когато·чакате

Това изобщо не мога да го разбера -- роботите от втори вид?

Резултата,·който·дават·роботите,·когато·са смачкани
Сканиране·на·публичната·папка·с·обекти
X·позиция·на·прозореца
Исканата·ширина·на·главния·прозорец·в·пискели
Допълнително·пространство,·което·да·се·добави·към·отместването·по·
Исканата·ширина·на·главния·прозорец·в·пискели.·Забележете,·че·уиджетите

Уиджети?

·които·съдържа·прозореца·са·поне·200·пиксела·високи
Тема·от·Еднакви·GNOME

Съжалявам, че всичко е в един билет, но ме домързя.

Change History (1)

comment:1 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.