Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#137 closed defect (invalid)

Ревизия [79] е омазана

Reported by: yavorescu Owned by: kaladan
Priority: normal Component: -- Общи --
Severity: critical Keywords:
Cc:

Description

Няма файл, или поне на мен така ми се струва ;-)

Не си отдал и чест на tech_noir, основния преводач (това вече е пожелание).

Change History (1)

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Resolution: invalid
Status: newclosed

Нещо става, ама не мога да разбера какво.

Note: See TracTickets for help on using tickets.