Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#135 closed defect (fixed)

Преведени ключове на GConf

Reported by: Явор Доганов <yavor@…> Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: gnome control center
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

В gconf-editor 2.11 забелязах, че са преведени някои от ключовете, например в desktop/gnome/font_rendering/hinting:

Вид подсказки при изписването на шрифтове. Възможните стойности са: "без" - без подсказки, "леки", "средни" и "пълни" - най-силни подсказки. Това може да доведе до промяна на очертанията.

За да замени дадена стойност, потребителят трябва да гадае как е на англиисйки, а не би трябвало да е така.

Change History (1)

comment:1 Changed 17 years ago by Александър Шопов <ash@…>

Component: GConfGNOME Control Center
Resolution: fixed
Severity: majornormal
Status: newclosed

Това не е грешка на GConf. Преведените ключове са от превода на съответната програма. В дадения случай това е: gnome-control-center. Този низ вече не се превежда, като следствие от това, че изрично е упоменат в POTFILES.skip на gnome-control-center.

Note: See TracTickets for help on using tickets.